การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กำหนดพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการข้างละ 500 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง ตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น พบว่า แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง (หนองปรือ-แยกทัพพระยา) และแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง (วงเวียนปลาโลมา-แยกทัพพระยา-สนามกีฬา) อยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ทำการศึกษาจะครอบคลุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 4 ประเภทหลัก ตามแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเภทโครงการคมนาคมทางบก ของ สผ. ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวม 22 ปัจจัย

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

 • สภาพภูมิประเทศ
 • ทรัพยากรดิน
 • ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว
 • อุทกวิทยาน้ำผิวดินและคุณภาพน้ำผิวดิน
 • อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ
 • ระดับเสียง
 • ความสั่นสะเทือน

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ

 • นิเวศวิทยาทางบก
 • นิเวศวิทยาทางน้ำ

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

 • การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • การคมนาคมขนส่ง
 • สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 • การระบายน้ำและการควบคุมน้ำท่วม
 • การอุตสาหกรรม

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

 • สภาพเศรษฐกิจและสังคม
 • การแบ่งแยกชุมชน
 • การโยกย้ายและเวนคืน
 • การสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
 • อุบัติเหตุและความปลอดภัย
 • สุขาภิบาล
 • แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • แหล่งท่องเที่ยวสุนทรีภาพและทัศนียภาพ