ภาพกิจกรรม

สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

เมืองพัทยาและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แนวทางเลือกสายสีม่วง จำนวน 2 เวที จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ประกอบด้วย
ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
แนวทางเลือกสายสีแดง จำนวน 2 เวที จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ประกอบด้วย
ช่วงเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวงฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่อาศัยตามแนวทางเลือกสายสีม่วงและสายสีแดงของโครงการ ผู้ประกอบการตามแนวเส้นทาง ผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะตามแนวเส้นทาง และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงตามแนวเส้นทาง เป็นต้น โดยสาระสำคัญของการนำเสนอ ได้แก่ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ งานจัดทำแผนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมโยงแนวเส้นทางเลือกของโครงการสายสีม่วง งานออกแบบกรอบรายละเอียด การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน การศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดการประชุมทั้งหมด 2 กลุ่มรายละเอียดดังนี้

ประเด็น คำถาม / ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น
1. ด้านวิศวกรรม
 • ปัจจุบันเมืองพัทยาการจราจรติดขัดอย่างมาก อยากให้โครงการฯ ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่พัทยาอย่างต่อเนื่อง
 • โครงการรถไฟโมโนเรลเกิดผลกระทบโดยตรงกับผู้ประกอบการรถสองแถว ขอให้โครงการมีการจัดทำจุดจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารให้จัดเจน
 • แนวเส้นทางเลือกสายสีม่วง P1 P2 และ P3 มีระยะทางที่ต่างกัน โครงการมีหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดแนวเส้นทางอย่างไร
 • โครงการมีแผนการจัดระเบียบการจราจรอย่างไร
 • ขอเสนอแนวทางเลือกที่ P4 จุดเริ่มต้นที่แยกทัพพระยา-ถนนทัพพระยา-ถนนเทพประสิทธิ์-ซอยเขาตาโล-ถนนผังเมือง ข7-สิ้นสุดที่ถนนผังเมือง จ1
2. ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน
 • อยากให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งแต่เมืองพัทยาเป็นเมืองเล็ก การลงทุนสร้างจะคุ้มทุนหรือไม่
 • ราคาค่าโดยสารของรถไฟฟ้าจะมีราคาแพงหรือไม่
3. ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • การก่อสร้างมีผลกระทบด้านการจราจร ผลกระทบจากการสั่นสะเทือน เสียงรบกวน
 • วิตกกังวลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนในพื้นที่
 • ขอให้มีการการศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านทัศนียภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ สังคม
 • หากมีการเวนคืนอาคารหรือตึกที่อยู่อาศัยของโครงการจะมีการช่วยเหลืออย่างไร
4. ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • ขอให้โครงการมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการให้มากขึ้น และเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะตามถนนสายเลียบชายหาด มาเข้าร่วมประชุมในทุกครั้งที่มีการประชุม
 • ขอให้โครงการมีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
 • อยากให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
 • ควรมีการแจ้งประชาชนในพื้นที่ก่อนที่จะมีการเริ่มก่อสร้างโครงการ
 • ขอทราบแผนการจัดประชุมของโครงการ