เพื่อนำเสนอแนวทางและรูปแบบทางเลือกของโครงการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือก รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแนวทางและรูปแบบทางเลือกของโครงการ และนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม