การประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2


เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของการศึกษาด้านต่าง ๆ การคัดเลือกแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และผลการประชุมเพื่อเสนอแนวทางและรูปแบบทางเลือก (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผลการคัดเลือกแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม และการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโครงการ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุมพิมานแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักช่าง เมืองพัทยา ผู้แทนนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สายสีแดง และสายสีม่วง) โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยาในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บริหารผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนระดับจังหวัด อำเภอ ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนเมืองพัทยา ผู้ประกอบการ องค์กรอิสระและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

ภาพกิจกรรม